Tel. 731 937 018, 734 553 941

Chemické čištění

Chemické čištění představuje nejdostupnější způsob pro získání optimálně fungující topné soustavy.

Proč chemické čištění?

  • Dezinfekce vodovodního potrubí (legionela)
  • Zajišťuje odstranění vodních usazenin, korozních zplodin a jiných nečistot jejich rozpuštěním a vypláchnutím z provozovaného zařízení.
  • Pravidelná údržba systémů a zařízení šetří náklady na provoz – výrazně šetří energii potřebnou k ohřevu otopných těles.
  • Obnovuje funkčnost technologického zařízení, zlepšuje přestup tepla na otopná tělesa.
  • Pomáhá udržet zařízení pro vytápění v dokonalém stavu.


Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních a organických látek. V topných systémech tak nacházíme vodu silně znečištěnou vodním kamenem, kalem, produkty korozních procesů a někdy i nánosy tvořené koloniemi bakterií i řas. Na teplosměnných plochách se usazují minerály obsažené ve vstupní vodě a vytvářejí pevnou usazeninu nazývanou inkrust.

Kvůli tomu se zvyšuje hydraulický odpor systému rozvodu i tepelný odpor při prostupu tepla stěnami trubek, dochází také ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům. Inkrust působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí, takže způsobuje nedostatečný přenos tepla a tedy snížení vyzařování tepla z radiátorů.

Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy i tepelnými výměníky, má za následek nedostatečné ochlazení topné vody ve zpáteční větvi, snížení účinnosti těchto tepelných zařízení a výrazné tepelné ztráty. Nedostatečné množství protékající topné vody v důsledku zúžení potrubí vede k nutnosti zvýšit teplotu topné vody k dosažení tepelné pohody.

Každé zvýšení teploty topné vody představuje zvýšení tepelných ztrát v rozvodech. Pevné usazeniny v rozvodech teplé užitkové vody, chladicích i topných systémech způsobují kromě možné poruchovosti zařízení i velké energetické ztráty, snižují funkční účinnost zařízení a při současných cenách energií i velké ztráty finanční.

Při použití metody chemického čištění lze bez demontáže odstranit podstatnou část usazenin z vodních, topných a technologických soustav, obnovit jejichprovozuschopnost a prodloužit životnost.

Proč si nechat vyčistit topení?

  • Úspora nákladů na vytápění
  • Předejdeme tak znehodnocení následně nainstalovaných zařízení.
  • Chemické čištění topných soustav by mělo být součástí cyklické údržby.
  • Zanedbáním této údržby snižujeme životnost rozvodů a v důsledku toho budeme nuceni tyto rozvody nahradit novými. Při porovnání nákladů na výměnu rozvodů a nákladů na chemické pročištění, tyto představují necelých 10 % z nákladů potřebných na výměnu nových rozvodů topení.